ducklings2.jpg

Naujienos

Viešinimo informacija

Utenos rajono ūkininkų sąjunga kartu su Utenos rajono savivaldybės Kaimo ir
bendruomeninių reikalų skyriumi 2020 m. liepos-rugpjūčio mėnesiai organizavo konkursą „Metų
ūkis 2020“. Norintys dalyvauti buvo atrinkti iš kiekvienos Utenos rajono seniūnijos pasiūlytų
kandidatų sąrašų, suderinus su pačiais ūkininkais. Po to buvo suorganizuotos išvykos į konkurse
dalyvaujančius ūkius, pagal patvirtintą metodiką įvertinti kiekvieno jų pasiekimai. Susipažinus su
ūkių veikla ir pasiektais rezultatais, organizuotas aptarimas, ūkiai įvertinti ir išrinkti trys geriausi:
Gražina ir Gediminas Skardžiai, Janina ir Mečislovas Bučeliai ir Julija ir Sigitas Sinicos. Konkurso
prizininkai pagerbti ir apdovanoti Utenos miesto šventės metu 2020 m. rugpjūčio 29 d. Lėšas
prizininkų apdovanojimui pagal projektą „Konkurso „Metų ūkis 2020“ ir šventinės vakaronės
organizavimas Utenos rajono žemdirbiams“ skyrė Utenos rajono savivaldybės administracija.
Konkurso dėka Utenos rajono žemdirbiai susipažino su pažangiausių ūkių veikla, buvo skatinama
perimti gerąją ūkininkavimo patirtį ir ją panaudoti savo ūkiuose.

 

 

Ūkininkų dėmesiui

Žemės ūkio ministras: „Raginame ūkininkus sudaryti žemės valdymo sutartis“

Prasidėjus pasėlių deklaravimui vis dažniau susiduriama su problema, kai valdos duomenys nesutampa su deklaruojamų plotų duomenimis. „Žodinės žemės nuomos sutartys – tai plačiai paplitusi praktika, tačiau ūkininkas visuomet rizikuoja. Siekdami juos apsaugoti,  raginame visus sudaryti rašytines nuomos ar panaudos sutartis. Taip sumažinsime riziką, kad žemės savininkas gali bet kada nutraukti žodinę sutartį. Šiandien daugiau kaip 50 tūkstančių ūkininkų yra panašioje situacijoje, kai valdos duomenys nesutampa su deklaruojamų plotų duomenimis “, – sako žemės ūkio ministras Bronius Markauskas.

Būtent todėl Žemės ūkio ministerija šioje srityje siekia pokyčių ir ragina visus ūkininkus, dirbančius jiems nuosavybės teise nepriklausančią žemę, dėl tokio žemės valdymo sudaryti rašytines nuomos ar panaudos sutartis su sklypų savininkais. Ūkininkai, deklaruojantys žemės ūkio naudmenas ir norintys gauti  avansines tiesiogines išmokas, iki spalio 1 d. turi atnaujinti žemės ūkio valdos duomenis Valdų registre taip, kad tų ūkininkų, kurie deklaruoja iki 5 ha žemės, deklaruojami plotai sutaptų ne mažiau kaip 50 proc. su valdoje nurodytu plotu, o jeigu dirbama daugiau nei 5 ha, tuomet 70 proc. Tokius pareiškėjus, kurių nurodyti valdomi plotai valdoje bus mažesni negu nustatyti procentai (pvz., deklaruojančiųjų iki 5 ha – 49 proc., deklaruojančiųjų daugiau kaip 5 ha – 69 proc.) deklaruojant pasėlių plotus, pasieks priminimas, įspėjantis, kad juos būtina ištaisyti iki spalio 1 d. Nespėjusieji to padaryti, valdų duomenis galės tikslinti iki gruodžio 31 d., tačiau tokiu atveju avansinė išmoka jiems bus mokama kartu su pagrindine.

Žemės ūkio ministerija atkreipia dėmesį, kad paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškose bei 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse numatyta, jog pareiškėjas pareiškia žinantis, kad prašyti paramos už deklaruotą plotą gali tik tuo atveju, jeigu turi ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai (Agentūra) galės pateikti šio ploto žemės valdymo teisės įrodymo dokumentus, taip pat galės įrodyti, jog ūkyje (valdoje) vykdoma žemės ūkio veikla. Kitaip tariant, Agentūrai paprašius, pareiškėjas turės pateikti žemės valdymo teisės įrodymo dokumentus (nuosavybės, nuomos ar panaudos sutartis) ir tai, kad deklaruojamuose plotuose vykdo žemės ūkio veiklą.

Nuo 2018 metų  asmenims, laikinai naudojantiems valstybinę žemę,  patiems nereikės pateikti sutarčių, pagrindžiančių valstybinės žemės sklypų nuomą, nes dokumentus dėl laikinojo naudojimo Žemės ūkio  informacijos ir kaimo verslo centrui (ŽŪIKVC) pateiks Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

Atkreiptinas dėmesys, kad žemės ūkio paskirties žemės nuomos ir (ar) panaudos sutarčių, kurios yra įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, taip pat nereikės pristatyti ŽŪIKVC, šios sutartys Centrą pasieks automatiškai. Beje, visos žemės ūkio paskirties žemės nuomos ir (ar) panaudos sutartys gali būti pasirašytos laisva forma ir jos turėtų būti pateiktos deklaruojant žemės ūkio naudmenas. Pavyzdines nuomos sutarčių formas bus galima rasti Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos svetainėse bei Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro registro ir Ūkininkų ūkių registro portaluose.

Ūkininkai, išsinuomodami žemės sklypus arba dirbdami juos panaudos pagrindais be jokių dokumentų, neretai nėra apsaugoti nuo galimų rizikų: savininkas gali bet kada pareikšti pretenzijų į savo nuosavybę, tad ūkininkas gali patirti nuostolių. Sudarytos sutartys – puiki galimybė ūkininkui sutarti dėl konkrečių terminų, kiek jis valdys žemės sklypą, galės investuoti į dirvožemio gerinimą, ilgalaikėje perspektyvoje spręsti sėjomainos klausimus. Be to, Žemės ūkio ir kaimo verslo centro tvarkomoje Valdų registro duomenų bazėje sukaupti žemės sklypų teisėto naudojimo sutarčių duomenys padės greitai išsiaiškinti asmenis, turinčius teisę valdyti plotus ir išvengti konfliktų, nagrinėjant ginčus dėl tiesioginių išmokų skyrimo.

Svarbu žinoti:

Ūkininkai, deklaruojantys žemės ūkio naudmenas ir norintys gauti avansines tiesiogines išmokas, iki spalio 1 d. turi atnaujinti žemės ūkio valdos duomenis Valdų registre taip, kad tų ūkininkų, kurie deklaruoja iki 5 ha žemės, deklaruojami plotai sutaptų ne mažiau kaip 50 proc. su valdoje nurodytu plotu, o jeigu dirbama daugiau nei 5 ha, tuomet 70 proc. Tokius pareiškėjus, kurių nurodyti valdomi plotai valdoje bus mažesni negu nustatyti procentai (pvz., deklaruojančiųjų iki 5 ha – 49 proc., deklaruojančiųjų daugiau kaip 5 ha – 69proc.) deklaruojant pasėlių plotus, pasieks priminimas, įspėjantis, kad juos būtina ištaisyti iki spalio 1 d. Nespėjusieji to padaryti, valdų duomenis galės tikslinti iki gruodžio 31 d., tačiau tokiu atveju avansinė išmoka jiems bus mokama kartu su pagrindine.

Nuo 2018 metų asmenims, laikinai naudojantiems valstybinę žemę, norint įregistruoti ją Valdų registre, patiems nereikės pateikti dokumentų, pagrindžiančių valstybės žemės sklypų nuomą, nes dokumentus dėl laikinojo naudojimo Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui  pateiks Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.

Iki 2019 m. pasėlių deklaravimo pradžios ūkininkai turi visiškai atnaujinti savo valdos duomenis ir sudaryti žemės nuomos ar panaudos sutartis, jeigu dirba žemę, nepriklausančią jiems  nuosavybės teise.

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras visiems pareiškėjams išsiųs trumpąsias žinutes,primindamas apie valdos duomenų atnaujinimą, todėl pareiškėjai raginami deklaruojant pasėlius atnaujinti ir savo asmeninius kontaktinius duomenis.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Utenos rajono ūkininkų sąjungos narių dėmesiui

Pranešu , kad  2018-04-06    12val. įvyks Utenos rajono ūkininkų sąjungos

Ataskaitinis susirinkimas . Susirinkimas įvyks Utenos savivaldybės patalpose

3 aukšte posėdžių salėje. Utenos rajono ūkininkų sąjungos narių dalyvavimas būtinas.

Telefonas pasiteiravimui 8-672-20717 

 

 

Pagarbiai  Utenos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Egidijus Gudonis

Utenos rajono ūkininkų sąjungos narių dėmesiui

 

Utenos rajono ūkininkų sąjungos

Ataskaitinis  susirikimas

Data 2018-04-06

Vieta : Utenio a.4  Utenos m

Utenos rajono savivaldybė

(3 aukštas mažoji salė)

Laikas :pradžia 12val.

Darbotvarkė

1. Svečių pasisakymai:

2. Utenos rajono ūkininkų sąjungos veiklos ataskaita už 2017m.

Pranešėjas Utenos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas: Egidijus Gudonis

3. Revizijos komisijos ataskaita ir jos tvirtinimas.

Pranešėjas Utenos rajono ūkininkų sąjungos revizijos komisijos narys: Arūnas Smalstys

4. Metines finansinės atskaitomybės veiklos ataskaitos tvirtinimas

Pranešėjas Utenos rajono ūkininkų sąjungos buhalterė: Audronė Korsakiene

5. Nario stojamojo ir metinio mokesčio tvirtinimo

Pranešėjas Utenos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas: Egidijus Gudonis

6. Dėl mėsinių galvijų auginimo aktualijų

Pranešėjas Utenos rajono ūkininkų sąjungos tarybos narys, LMGAGA tarybos narys ir laikinai einantis pareigas asociacijos direktorius: Mindaugas Kinderis

7. Einamieji klausymai.

Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 11val.

Utenos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Egidijus Gudonis

Ūkininkų dėmesiui

KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL 2014-2020 KPP PROGRAMOS PRIEMONĖS ,,INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS SRITĮ ,,INVESTICIJOS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“

Informuojame, kad iki balandžio 13 d. pratęstas paraiškų priėmimas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ paramai gauti.

 Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose padaliniuose , Utenoje, J.Basanavičiaus g. 126.

Prioritetiniai sektoriai – gyvulininkystė, sodininkystė, daržininkystė ir uogininkystė.

Pagal šią priemonę parama skiriama statybai ir įrangai.

Paramos intensyvumo dydžiai - gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose finansuojama 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų vertės, augalininkystės – 40 proc.

Didžiausia paramos suma projektui iki 200 tūkst. Eur, kai projekte numatyta įsigyti tik įrangą arba iki 400 tūkst eur, kai projekte numatyta vykdyti statybą ir įsigyti įrangą.

Dėl paramos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla. Fiziniai asmenys turi būti savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, tuo tarpu juridiniai asmenys turi būti savo vardu įregistravę valdą.

Pareiškėjo ūkis priskiriamas prie specializuoto ūkio, kai pareiškėjo praėjusiais ataskaitiniais arba ataskaitiniais metais gautos pajamos iš kurio nors konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus veiklos sudaro ne mažiau kaip 45 proc. visų ūkio veiklos pajamų.

Paramos gali kreiptis ne mažiau kaip 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai, kurių valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte yra didesnis kaip 8 000 Eur.

Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos per praėjusius ataskaitinius metus ir ataskaitinius metus iki paraiškos pateikimo kasmet turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų.

Paramos lėšomis finansuojama nauja įranga, skirta remiamai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti, tačiau negali būti finansuojama jokios transporto priemonės.

Pareiškėjai galės įgyvendinti ir naujų gamybinių statinių statybos arba esamų rekonstravimo ar kapitalinio remonto projektus, įsigyti pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos.

Paramos lėšomis numatyta remti ne tik gamybiniame pastate remiamai veiklai vykdyti tiesiogiai reikalingų įrengimų ir mechanizmų įsigijimą, bet ir remiamos veiklos gamybinio proceso vykdymui užtikrinti būtinų įrengimų ir mechanizmų įsigijimą (pvz. įrangos ir mechanizmų, skirtų mėšlo ir srutų laikymui ir tvarkymui fermoje užtikrinti, įsigijimą).

Pareiškėjai, kurie pateiktame projekte numato pradėti vykdyti gyvulininkystės veiklą (keičiama ūkio specializacija) arba plėsti vykdomą gyvulininkystės veiklą ( pateiktame projekte numatyta padidinti ūkyje  laikomų ūkinių gyvūnų skaičių) paramos lėšomis galės statyti mėšlides ir (arba) srutų kauptuvus. Žemės ūkio technikos įsigijimas nebus remiamas.

Siekiantiems paramos ūkininkams keliama ir daugiau reikalavimų, su kuriais išsamiau galima susipažinti veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse (www.nma.lt).

Ūkininkų dėmesiui

Pieno kokybę lemia bakterijų ir somatinių ląstelių skaičius piene. Jei nustatomas inhibitorių buvimas, toks pienas laikomas netinkamu supirkimui.

Bendras bakterijų skaičius (toliau-BBS) rodo, kiek pienas yra užterštas bakterijomis. Visiškai išvengti bakterijų piene neįmanoma. Bakterijos į pieną gali patekti dar tešmenyje (nuo tešmens paviršiaus pro spenių kanalus). Todėl pirmosios pieno čiurkšlės yra labiausiai užterštos ir jas būtina numelžti į atskirą indą. Bakterijos gali patekti nuo prilipusio prie gyvulio odos mėšlo, todėl karves reikia valyti. Į pieną bakterijos patenka ir iš oro, kai tvarte daug dulkių, jis nevėdinamas. Pažymėtina, jog karves reikia valyti ne anksčiau kaip valanda prieš melžimą. Ypač daug bakterijų susikaupia dalijant karvėms supelijusius pašarus. Norint, kad mažiau mikroorganizmų patektų į pieną, reikia karves melžti praėjus 1-1,5 val. po šėrimo ar kreikimo. Daug bakterijų gali pernešti ir musės, todėl svarbu, kad tvarte jų būtų kuo mažiau, tuo tikslu atviras angas, langus reiktų uždengti tinkleliais. Per vandenį, naudojamą tešmens bei pieno indų plovimui, į pieną gali patekti įvairūs mikrobai, todėl naudojamas vanduo turi būti geros kokybės. Didžioji dalis mikroorganizmų į pieną patenka per nešvarius pieno indus, blogai išplautą melžimo įrangą, nešvarias melžėjų rankas ir aprangą. Didelę reikšmę mikroorganizmų dauginimuisi turi pieno laikymas. Po melžimo pienas turi būti iškart gabenamas į pieno laikymo patalpą. Patalpa, kurioje laikomas pienas turi būti švari, gerai vėdinama, atvėsinimui naudojama tokia įraga, kad pieno temperatūra būtų ne aukštesnė kaip 8 °C. Jeigu pienas parduodamas ne kasdien, jis turi būti atšaldytas iki 6°C arba žemesnės temperatūros. Mikrobai gali pereiti į pieną iš  sergančios karvės kraujo. Mikroorganizmai į pieną gali patekti per sergančius žmones arba ligų nešiotojus, kai karves melžia sergantys užkrečiamomis ligomis asmenys arba yra persirgę ir likę bakterijų nešiotojais.  Per sergančius fermos darbuotojus pienas gali būti užkrečiamas salmoneliozę bei dizenteriją sukeliančiais mikroorganizmais.

Somatinių ląstelių skaičius (toliau-SLS) piene priklauso nuo gyvulio amžiaus (po ketvirtos-šeštos laktacijos SLS dažniausia padidėja), veislės (geriausia pieno kokybe pagal SLS išsiskiria Olandijos, Danijos, Anglijos bei Lietuvos juodmargių veislių karvės), laktacijos periodo (laktacijos pabaigoje ir po apsiveršiavimo somatinių ląstelių būna daugiau t.y. 1-6 mln/ml). SLS padidėjimo priežastimi gali būti ir gyvulio traumos, stresas. Didžausią įtaką turi gyvulio fiziologinė būklė-sveikatingumas. Pagrindinė priežastis, susijusi su sveikatos būkle, nuo kurios priklaus SLS piene, yra tešmens uždegimas (mastitas). Todėl būtina vykdyti mastitų kontrolę naudojant mastitų testus, sergančias karves gydyti. Tikslu sumažinti užsikrėtimo riziką rekomenduojama kiekvienai karvei naudoti atskiras šluostes, nemelžti pirmų čiurkšlių ant žemės o į specialų puodelį.

Inhibitoriai - tai medžiagos, slopinančios mikroorganizmų dauginimąsi (antibiotikai, veterinariniai preparatai, dezinfekavimo medžiagos ir kt.). Į pieną jie gali patekti iš gyvulio organizmo ir iš aplinkos. Dažniausios inhibitorių atsiradimo piene priežastys: neteisingas vaistų vartojimas, nesilaikymas išlaukos periodo trukmės, gydomų karvių melžimas, užteršto pieno maišymas su kitu, nekokybiški, supeliję pašarai, pašarai duodami ne toms gyvulių grupėms, kurioms jie skirti, karvių ganymas pievose, apdorotose cheminėmis medžiagomis, neseniai tręštose ganyklose, girdymas netinkamu vandeniu, netinkamas tepalų naudojimas melžėjų rankoms gydyti, netinkamas melžimo įrangos, pieno laikymo talpų valymas, kai plovimo ir dezinfekavimo medžiagos naudojamos nesivadovaujantis instrukcijomis, nepakankamas perplovimas.

Jeigu apskaičiuotas pieno bendro bakterijų skaičiaus vidurkis yra didesnis nei 100 tūkst. KSV/ml. ir jeigu per 3 mėnesius po tyrimų ne mažesniu kaip pieno supirkimo taiyklėse nurodytu periodiškumu(ne rečiau kaip du kartus per mėnesį laikotarpiais: nuo 1 iki 15 d. ir nuo 16 iki 31 d.)  pienas neatitinka reikalavimų, jo priėmimas nutraukiamas. Jeigu apskaičiuotas pieno bendro somatinių ląstelių skaičiaus geometrinis vidurkis yra didesnis nei 400 tūkst. /ml. ir jeigu per 3 mėnesius po tyrimų ne mažesniu kaip pieno supirkimo taiyklėse nurodytu periodiškumu(ne rečiau kaip tris kartus per mėnesį laikotarpiais:nuo 1 iki 15 d. ir nuo 16 iki 31 d.)  pienas neatitinka reikalavimų, jo priėmimas nutraukiamas. Piene nustačius inhibitorines medžiagas jo supirkimas nutraukiamas ne vėliau kaip kitą dieną.

Nuo 2018 m. vasario 1 d. įsigaliojo Pieno supirkimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2018 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. B1-143,,Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. B1-401 „Dėl Pieno supirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo“pakeitimas dėl pieno supirkimo atnaujinimo.

Pieno gamintojas, norintis, kad jo tiekiamo pieno supirkimas būtų atnaujintas, privalo išsiaiškinti pieno užteršimo priežastis ir jas pašalinti (jeigu pieno gamintojui neaiškios pieno užteršimo priežastys, jis turi kreiptis į jo pieno ūkį aptarnaujantį privatų veterinarijos gydytoją), tada kreiptis į pieno supirkėją dėl pieno mėginių ištyrimo. Kai gaunami Pieno supirkimo taisyklių reikalavimus atitinkantys pieno tyrimų rezultatai, gamintojas turi raštu ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikti  teritorinei valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai prašymą dėl pieno supirkimo atnaujinimo. Teritorinė valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba per 3 darbo dienas po pieno gamintojo kreipimosi patikrina pieno ūkį ir priima sprendimą dėl pieno supirkimo atnaujinimo. Gamintojas, parduodantis pieną tiesiogiai iš ūkio, kuriam pieno pirkimas nutrauktas dėl inhibitorinių medžiagų nustatymo, gavęs patenkinamus pieno tyrimo rezultatus, pateikia prašymą raštu pieno supirkėjui .

Primename, kad pieno ūkyje turi būti pildomas laisvos formos registras (žurnalas), kuriame nurodomas sunaikinto netinkamo maistui ar pašarui pieno kiekis, būdas ir data. Šis registras pildomas nedelsiant po pieno sunaikinimo ir saugomas vienus metus po paskutinio įrašo.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

Utenos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Ūkininkų dėmesiui

VIETINEI RINKAI MAŽAIS KIEKIAIS GAMINAMŲ IR TIEKIAMŲ PIENO IR (ARBA) PIENO PRODUKTŲ VETERINARIJOS REIKALAVIMAI

Reikalavimai taikomi pieno ir (arba) pieno produktų gamintojams (toliau - gamintojams), gaminantiems ne daugiau kaip 1000 kg žalio pieno per dieną ir iš jo savo ūkyje pagamintus pieno gaminius tiekiantiems tiesiogiai galutiniams vartotojams ar vietiniams mažmeninės prekybos subjektams. Gamintojai turi būti registruoti  vadovaujantis Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-738 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Gamintojas parduoti ar atiduoti tiesiogiai vartoti gali tik jo vardu registruotų Ūkinių gyvūnų registrearba kooperatyvo narių karvių pieną ir iš jo pagamintus pieno produktus. Jei asmuo parduoda ne savo vardu registruotų karvių pieną ar pieno produktus, be reikalavimų gamintojui, jis turi atitikti ir reikalavimus supirkėjui, nustatytus Pieno supirkimo taisyklėse.

Ūkyje laikomos karvės, avys ar ožkos turi būti sveikos, bandosprivalo turėti oficialiai patvirtintąsveikų bandų statusą (neužkrėstos tuberkulioze, bruceliozeir enzootinegalvijų leukoze).Žalias pienas turi atitikti šiuos kriterijus: bendras bakterijų skaičius 30 °C (viename ml) ≤ 100000, somatinių ląstelių skaičius (viename ml)≤ 400 000, antibiotikų ar kitų inhibitorinių medžiagų likučių neturi būti. Pieno kokybės ir sudėties rodiklius gamintojas turi įvertinti vieną kartą per metų ketvirtį įgaliotoje laboratorijoje. Pieno gaminių mikrobiologinius tyrimus savikontrolės tikslais rekomenduojama atlikti vieną kartą per metus. Jeigu ūkyje perdirbama per dieną ne daugiau kaip 200 kilogramų pieno ir dvejus metus pieno, pieno gaminių, vandens laboratorinių tyrimų rezultatai atitinka teisės aktų reikalavimus, pieno gaminius rekomenduojama tirti tik nustačius patikrinimo metu sanitarijos, higienos reikalavimų neatitikimus.

Patalpos, kuriose tvarkomas pienas ir (arba) pieno produktai, turi būti pakankamo dydžio, be angų, pro kurias į vidų galėtų patekti graužikai, vabzdžiai ir aplinkos teršalai (dulkės ir pan.).

Pagal supaprastintus reikalavimus, taikomus nuo 2017 m. gruodžio 22 d., patalpose, kur tvarkomas pienas ir (arba) pieno produktai, turi būti:

lengvai valoma, plaunama, dezinfekuojama ir nelaidi drėgmei grindų danga. Rekomenduojamapaklotitaip, kad vanduo lengvai nutekėtų į drenus. Jei gamybospatalpose nėra galimybės įrengti vandens surinkimo sistemos, vanduo gali būti pašalinamas specialiu įrenginiu;

švarios, lengvai valomos, plaunamos, dezinfekuojamos ir drėgmei nelaidžios sienos ir lubos;

valomos, plaunamos ir dezinfekuojamos durys. Durys gali būti medinės, jei jų paviršius padengtas lengvai plaunama ir dezinfekuojama danga (dažais);

tinkamas vėdinimas, kad nesikauptų kondensatas, garai;

įrengti neatidarinėjami langai. Leidžiamapatalposearvietose, kuriose tvarkomi maisto produktai,įrengti atidarinėjamus langus, jei juoseyra įtaisyti tinkleliai nuo vabzdžių, armediniuslangus, jei jų paviršius padengtas lengvai plaunama ir dezinfekuojama danga;

pakankamas natūralus ir (ar) dirbtinis apšvietimas, olengvai dūžtantys šviestuvai –su apsauginiais gaubtais.

Patalpose,  skirtose darbuotojams persirengti, galima neįrengti dušo ir tualeto, jeigu darbuotojams sudaromos sąlygos naudotis netoli gamybospatalpų esančiais dušu ir tualetu. Melžiantys pieną ir gaminatys produktus asmenys turi vilkėti švarius darbo drabužius, laikytis asmens higienos reikalavimų (privalo būti įranga ir priemonės rankoms dezinfekuoti ir sausinti), periodiškai tikrintis sveikatą ir išklausyti privalomųjų higienos žinių programą (turėti Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą).

Turi būti priemonių patalpoms, darbo įrankiams valyti, plauti bei dezinfekuoti, jos naudojamos pagal tų priemonių gamintojų instrukcijas. Valymo, plovimo , dezinfekavimo darbų galima neregistruoti žurnale, jeigu yra parengta instrukcija, kurioje nustatoma, kaip, kokiomis priemonėmis ir kokiu dažnumu bus valoma, plaunama ir dezinfekuojama. Valymo, plovimo ir dezinfekavimo priemonėms laikyti turi būti įrengta atskira patalpa ar vieta.

Pagal supaprastintus reikalavimus  nereikia atskirų patalpų pienui ir (arba) pieno produktams ir maisto priedams, pakavimo medžiagoms saugoti. Maisto priedai, pakavimo medžiagos gali būti laikomi spintose ir tvarkomi tam tikslui skirtose vietoje. Pienas ir (arba) pieno produktai gali būti saugomi šaldytuve. Šaldytuvų temperatūros registro galima nevesti, jeigu yra parengtas savikontrolės dokumentas, kuriame nustatyta, kad registruojamos tik nustatytos temperatūros neatitiktys ir veiksmai, kurie būtini atlikti dingus elektrai, sugedus šaldytuvui ir kt. Pasterizavimo ar terminio apdorojimo temperatūros registro galima nevesti, jeigu yra parengtas savikontrolės dokumentas, kuriame nustatyta, kad registruojamos tik nustatytos temperatūros neatitiktys ir veiksmai, kurie būtini atlikti tinkamam maisto produktų terminiam apdorojimui.

Visi su maistu besiliečiantys įrenginiai turi būti švarūs, tvarkingi, nepažeisti korozijos, sukonstruoti iš tokių medžiagų, kad neužterštų gaminamų maisto produktų, valomi, plaunami, dezinfekuojami, kad būtų užtikrinami higienos reikalavimai.

Privaloma užtikrinti šalto ir karšto tekančio vandens tiekimą. Gamybai gali būti naudojamas tik geriamas vanduo. Jei naudojamas viešai tiekiamo vandentiekio vanduo, jo mikrobiologiniai ir cheminiai tyrimai turi būti atliekami vieną kartą per dvejus metus, jei naudojamas ne viešai tiekiamas vanduo - vieną kartą per metus.

Produktai turi būti gaminami pagal receptūras, gamybos proceso aprašymus ar kitus dokumentus, tvarkomi taip, kad būtų išvengra taršos rizikos (žaliavos negali liestis su pagamintais produktais), laikantis bendrųjų higienos reikalavimų. Gamintojas turi užtikrinti gautų žaliavų ir pagamintų produktų atsekamumą ir vesti jų apskaitą (registruojama gautos žaliavos ir pagamintų produktų kiekiai, gamybos pradžia, gaminamų produktų pavadinimai, gamybai naudojamos žaliavos pavadinimai, svoris ir tinkamumo naudoti data, gamybos proceso pabaiga, produkto tinkamumo vartoti data ir kt.).

Tiekiami rinkai pienas ir pieno produktai turi būti supakuoti, jų pakuotės turi 

Ūkininkų dėmesiui

TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS  ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ TECHNINĖS APŽIŪROS GRAFIKAS 2018 M.

Apžiūros diena

laikas

vieta

Balandžio 3 d.

10- 11 val.

Vyžuonėlių dvaras

11.30 - 13 val.

Kaliekių kaimas

13.30- 14.30 val.

Šiaudinių gyvenvietė

15- 16 val.

Vyžuonų dirbtuvės

Balandžio 4 d.

10 - 11.30 val.

Užpalių dirbtuvės

12- 14 val.

Kaniūkų kaimas

14.30- 15.30 val.

Vilučių kaimas

16- 17 val.

Kaimynų kaimas

Balandžio 5 d.

10- 11 val.

Grybelių kaimas

11.30- 12 val.

Antalgės kaimas

12.30- 13.30 val.

Ažugirių dirbtuvės

14- 15 val.

Leliūnų mstl. Kauno g. 41

Balandžio 6 d.

10- 11 val.

Utenėlės kaimas

11.30- 13 val.

Pakalnių kaimas

Balandžio 10 d.

10- 11 val.

Sirutėnų kaimas

11.30- 13 val.

Sudeikių kaimas

Balandžio 11 d.

10- 11 val.

Vaikutėnų kaimas

11.30- 13 val.

Radeikių kaimas

13.30- 15 val.

Daugailių dirbtuvės

15.30- 16 val.

Juknėnų kaimas

Balandžio 12 d.

10- 11 val.

Medenių kaimas

11.30- 12.30 val.

Biliakiemio dirbtuvės

13- 14 val.

Raudoniškio kaimas

Balandžio 13 d.

10- 11 val.

Klykių kaimas

11.30- 13 val.

Tauragnų mstl. Turgaus aikštė

13.30- 14.30 val.

Sėlės kaimas

15-16 val.

Kirdeikių kaimas

Balandžio 17 d.

10- 11 val.

Pačkėnų kaimas

11.30- 12.30 val.

Kuktiškių dirbtuvės

Ūkininkų dėmesiui

TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ TECHNINĖ APŽIŪRA

                      Informuojame, kad nuo balandžio 4 d. pagal skelbiamą grafiką Utenos rajono kaimo vietovėse, įstaigose, įmonėse ir organizacijose bus atliekama traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų, kelių tiesimo, miškų, komunalinio ūkio darbuose naudojamų mašinų taip pat jų krovininių priekabų ir puspriekabių ir kitos technikos, įregistruotos LR traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre, techninė apžiūra, kurios galiojimo laikas baigiasi 2018 metais.

                      Apžiūrai, kartu su tvarkinga technika, savininkai pateikia:

Valstybės rinkliavos dydžiai:

1. už traktoriaus, savaeigės ir žemės ūkio mašinos techninę apžiūrą - 5,00 eurai,

2. už traktoriaus priekabos  techninę apžiūrą  - 3,00 eurai.

Rinkliavą sumokėti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitos numeris LT 24 7300 0101 1239 4300,  gavėjo kodas 188659752, įmokos - mokesčio kodas 53082.

Už kiekvieną išvykimą atlikti techninę apžiūrą ne pagal grafiką papildomai mokama 5,70 eurai valstybės rinkliava už vieną nuvykimą, nepriklausomai kelioms priemonėms bus atliekama techninė apžiūra. Už technines apžiūras, kurios vyksta pagal skelbiamą grafiką šio mokesčio mokėti nereikia.

Ž. ū. technikos savininkas gali pateikti jį techninei apžiūrai nepriklausomai nuo šios technikos registracijos vietos. Visos mašinos tikrinamos tik jas užvedus. Techninės apžiūros metu tikrinama ar registravimo dokumente nurodyti duomenys atitinka faktinius duomenis, traktoriaus techninė būklė, komplektiškumas, sistemų, junginių veikimas atitinka techninius reikalavimus eksploatuojamiems traktoriams, savaeigėms ir žemės ūkio mašinoms bei jų priekaboms, Kelių eismo taisyklių bei traktoriaus gamintojo nurodytus reikalavimus.

Visos kelių eisme dalyvaujančios savaeigės mašinos ir traktoriai turi būti aprūpinti naujais arba su galiojančiais patikros lipdukais gesintuvais, standartinėmis pirmosios pagalbos vaistinėlėmis, avarinio sustojimo ženklais, šviesą atspindinčiomis liemenėmis.

Jeigu traktorius neatitinka aukščiau nurodytų reikalavimų, išduodama techninės apžiūros rezultatų kortelė. Pakartotinė techninė apžiūra turi būti atlikta per 30 kalendorinių dienų ( šiuo atveju valstybės rinkliava nemokama), praleidus nustatytą 30 d. terminą, vėliau atliekama nauja apžiūra už kurią reikia mokėti aukščiau nurodytą valstybės rinkliavą.

Jeigu techninė apžiūra atliekama likus ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų iki techninės apžiūros galiojimo pabaigos ir nustačius, kad traktorius yra techniškai tvarkingas, kitos techninės apžiūros galiojimo laikas nurodomas nuo techninės apžiūros talone nurodytos datos.

                   Taip pat informuojame, kad valstybės įmonė Mašinų bandymo stotis turi teisę vykdyti įregistruotų traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros kontrolę. Stoties darbuotojai techninės apžiūros vietoje arba traktoriaus buvimo vietoje turi teisę atlikti traktoriaus, kuriam buvo atlikta techninė apžiūra, techninės būklės kontrolinį patikrinimą. Technikos savininkai privalo sudaryti galimybę Stoties darbuotojams patikrinti traktorius, apžiūros tvarkoje numatytus dokumentus, taip pat dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad atlikta techninė apžiūra (techninės apžiūros taloną). Apie patikrinimo rezultatus Stotis informuos techninę apžiūrą atlikusios savivaldybės administraciją ir technikos savininką. 

Utenos rajono ūkininkų sąjungos narių dėmesiui

Utenos rajono ūkininkų sąjungos

Ataskaitinis  susirikimas

Data 2018-04-06

Vieta : Utenio a.4  Utenos m

Utenos rajono savivaldybė

(3 aukštas mažoji salė)

Laikas :pradžia 12val.

Darbotvarkė

1. Svečių pasisakymai:

2. Utenos rajono ūkininkų sąjungos veiklos ataskaita už 2017m.

Pranešėjas Utenos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas: Egidijus Gudonis

3. Revizijos komisijos ataskaita ir jos tvirtinimas.

Pranešėjas Utenos rajono ūkininkų sąjungos revizijos komisijos narys: Arūnas Smalstys

4. Metines finansinės atskaitomybės veiklos ataskaitos tvirtinimas

Pranešėjas Utenos rajono ūkininkų sąjungos buhalterė: Audronė Korsakiene

5. Nario stojamojo ir metinio mokesčio tvirtinimo

Pranešėjas Utenos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas: Egidijus Gudonis

6. Dėl mėsinių galvijų auginimo aktualijų

Pranešėjas Utenos rajono ūkininkų sąjungos tarybos narys, LMGAGA tarybos narys ir laikinai einantis pareigas asociacijos direktorius: Mindaugas Kinderis

7. Einamieji klausymai.

Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 11val.

    • Utenos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Egidijus Gudonis

 

Informacija ūkininkams

VISUOTINIS ŽEMDIRBIŲ SUVAŽIAVIMAS R E Z O L I U C I J A 2018-02-09 Jonava Lietuvos žemdirbiai ir žemės ūkio įmonių atstovai susirinkę į visuotinį žemdirbių suvažiavimą, vertindami susidariusią situaciją šalies žemės ūkyje, kreipiasi į atsakingų Lietuvos Respublikos institucijų vadovus ir reikalauja ne tik atkreipti dėmesį į keliamas problemas, bet ir nedelsiant imtis priemonių jas spręsti. Dar kartą norime akcentuoti, jog žemdirbiai mokesčius moka visus, kuriuos jie įpareigoti mokėti pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Žemdirbiai tikrai nėra valstybės išlaikytiniai ar tie, kurie gyvena kitų sąskaita. Tačiau kone kasdien brangstančios paslaugos, didėjanti mokestinė našta, nelygios ūkininkavimo sąlygos su kitų Europos Sąjungos šalių ūkininkais, juos visus varo į dar didesnę neviltį. Raginame nedelsiant inicijuoti plačias diskusijas dėl Lietuvos žemės ūkio sektoriaus ateities, parengti trumpalaikę bei ilgalaikę Lietuvos žemės ūkio sektoriaus strategijas, deramai įvertinant sektoriaus indėlį į visos šalies ekonomiką ir sugrąžinant jam deramą įvaizdį mūsų visuomenėje. Atsižvelgiant į tai, prašome: I. Dėl mokesčių: 1. Papildyti Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatas dėl leidžiamų atskaitymų ir leisti mažinti apmokestinamąsias pajamas vykdant investicijas į ilgalaikį turtą, tame tarpe ir į žemę. 2. Papildyti Pelno mokesčio įstatyme leidžiamų atskaitymų pripažinimo tvarką, numatant, kad žemės ūkio įmonėse žemės įsigijimui padarytos išlaidos būtų įtrauktos į išlaidas, mažinančias apmokestinamąjį pelną. 3. Skatinant jaunus žmones kurtis kaimo vietovėse siūlome visiems besikuriantiems naujiems ūkininkams ne mažiau kaip 5-rių metų laikotarpiui suteikti mokestines atostogas. 4. 2018 ir vėlesniais metais GPM tarifas ūkininkams ir pelno mokesčio tarifas žemės ūkio juridiniams asmenims turi likti 10 proc. 5. 2018 ir vėlesniais metais ūkininkų ir jų partnerių socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų „lubos" neturi viršyti 14 vidutinių šalies darbo užmokesčių. 6. Siekiant paskatinti natūralaus ir kokybiško maisto vartojimą, trumpinti maisto tiekimo grandinę, taikyti 5 proc. PVM tarifą šviežiems maisto produktams, parduodamiems galutiniams vartotojams tiesiogiai iš ūkio ar kooperatyvo (jei šie maisto produktai užauginti kooperatyvo narių). 7. Kadangi ES teisės aktai tam neprieštarauja, sudaryti sąlygas mūsų ūkininkams privalomai registruotis PVM mokėtojais nuo 100 tūkst. eurų apyvartos vietoje 45 tūkst. eurų, o visiems ūkininkams ne PVM mokėtojams suteikti galimybę pasinaudoti PVM kompensacinio tarifo schema. 8. Prašome ateityje nebedidinti akcizo žemės ūkiui skirtam kurui ir padidinti jo normas. II. Dėl melioracijos: 1. Valstybės lėšomis turi būti užtikrintas valstybės nuosavybės teise priklausančių magistralinių griovių, sureguliuotų upelių, pralaidų, tiltų, užtvankų ir polderių tinkamas 2 eksploatavimas bei rekonstravimas ir jie negali būti perduoti kam nors kitam nuosavybės teise. 2. LR Vyriausybę, Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijas raginame kuo greičiau pakeisti teisės aktus, kad būtų galima sutvarkyti (t.y. iškirsti krūmus ir išvalyti dugną) melioracijos griovius, kurie tuo pačiu yra sureguliuoti upeliai. Dabartinė tvarka, kai sureguliuotų upelių tvarkyti negalima, beveik 30 proc. numelioruotų plotų yra pasmerkta užpelkėjimui. 3. Atkreipiame dėmesį į tai, kad jau daug metų melioracijos statinių priežiūrai ir remontui neskiriama pakankamai lėšų, dėl ko melioracijos statinių, priklausančių valstybei, būklė labai sparčiai blogėja. 2017 metai labai aiškiai parodė, kokius nuostolius gali atnešti užsitęsęs lietingas periodas ir tie nuostoliai buvo patirti būtent ten, kur valstybei priklausantys melioracijos statiniai yra labiausiai nusidėvėję. Siūlome kasmet skirti ne mažiau nei 50 mln. eurų, iš jų 25 mln. eurų valstybei priklausančių statinių priežiūrai ir 25 mln. eurų – melioracijos investicinių projektų įgyvendinimui. III. Dėl situacijos gyvulininkystės sektoriuje: 1. 2014-2020 m. Kaimo plėtros programos priemonėje „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ turi būti atskirai skirta 40 mln. eurų pieno ūkių modernizavimui (fermų statybai, rekonstrukcijai, bei fermų įrenginiams), skiriant tokį finansavimo intensyvumą: ūkiams iki 70 melžiamų karvių – 70 proc.; ūkiams iki 140 melžiamų karvių – 60 proc.; ūkiams laikantiems daugiau nei 140 melžiamų karvių – 50 proc. 2. PVM sumokamą už pieno produktus, kas viršija 5 proc., pervesti į rizikų valdymo fondą. IV. Dėl Kaimo plėtros programos ir kofinansavimo: 1. Siekiant tolygios regioninės plėtros uždavinių, primygtinai reikalaujame Kaimo plėtros programai reikalingą biudžetą sustiprinti, padidinant nacionalinio kofinansavimo procentinę dalį iki 25 proc., t.y. iki 150 mln. eurų metams ir tokią lėšų sumą skirti kasmet iki 2022 metų imtinai. 2. Padidintą nacionalinio kofinansavimo procentinę dalį nukreipti į priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, kad 2014-2020 m. būtų pasiektas toks pats finansavimas kaip ir 2007-2013 m. 3. Siekiant sumažinti socialinę atskirtį, sustiprinti smulkių ir vidutinių šeimos ūkių galimybes ir gebėjimus vystyti bei plėtoti žemės ūkio veiklą, ES ir nacionalinę paramą teikti iki 50 EDV ūkiams iki 50 tūkst. eurų paramai 70 proc. intensyvumu, supaprastinant administravimo reikalavimus. 4. Sudaryti palankias kreditavimo sąlygas smulkiems ir vidutiniams ūkiams savo veiklai vystyti, sudarant sąlygas gauti ilgalaikes (iki 10-15 m.) paskolas, dengiant palūkanas iš Žemės ūkio paskolų garantinio fondo. 5. Sudaryti galimybes smulkiems ir vidutiniams ūkiams gauti nemokamas žemės ūkio specialistų konsultacijas ir reikalingą informaciją jų ūkių plėtrai ir modernizavimui. Tam galėtų svariai padėti savivaldybių žemės ūkio skyrių specialistai. 6. Europos Komisija (EK) patvirtino įgyvendinimo reglamentą Nr. 2018/108, kuriuo nuo liūčių ir potvynių nukentėjusiems Lietuvos ūkininkams skyrė 9 mln. 120 tūkst. eurų kompensaciją. Tačiau ši kompensacija skirta tik tiems ūkininkams už hektarais skaičiuojamą plotą, kurie dėl 2017 m. rugpjūčio – spalio mėn. liūčių ir potvynių tose valstybėse narėse nebegalima naudoti žiemos sėjai, arba jau užsėtą, tačiau dėl minėtos priežasties prarastą 2018–2019 prekybos metų derliui auginti skirtą plotą. Toks sprendimas stipriai nuvylė tuos Lietuvos žemdirbius, kurie dėl liūčių negalėjo nuimti savo derliaus ir patyrė didžiulius nuostolius (pagal ŽŪM skaičiavimą 40 mln. eurų). Kadangi Europos Komisija nedraudžia skirti šalims 3 narėms nacionalinės paramos nukentėjusiems ūkininkams, raginame iš nacionalinio biudžeto skirti bent 20 mln. eurų nuostolius patyrusiems ir praradusiems 2017 m. derlių dėl buvusios ekstremalios situacijos Lietuvoje, nes pasėliai nuo šios žalos nedraudžiami. V. Dėl Lietuvos žemės ūkio konkurencingumo: 1. Įteisinti ūkių vertinimo sistemą, kurios vienas iš pagrindinių kriterijų būtų darbo vietų išlaikymas ir naujų kūrimas, jų modernizavimas, pajamų už darbą stabilumas, darbuotojų socialinių garantijų užtikrinimas. 2. Įgyvendinant šalyje 2014 m. liepos 15 d. Europos Komisijos komunikatą Europos parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Kova su nesąžiningos prekybos praktika įmonių tarpusavio maisto produktų tiekimo grandinėje“ įteisinti, kad santykiai tarp žemės ūkio produkcijos gamintojų, perdirbėjų ir prekybininkų būtų plėtojami remiantis objektyviais ekonominiais principais. Iš esmės peržiūrėti turimą teisinę bazę, siekiant subalansuoti žemės ūkio produkcijos pasiūlą ir paklausą. 3. Europos Komisijos komunikate „Maisto ir ūkininkavimo ateitis“ daug kalbama apie trumpos maisto grandinės skatinimą. Todėl reikalaujame peržiūrėti ir supaprastinti sąlygas mažų apimčių ūkyje pagamintos žemės ūkio produkcijos ir mėsos perdirbimo cechams bei skerdykloms. 4. Prašome iki š. m. rugsėjo 1 d. ištesėti pažadą ir supaprastinti žemės ūkio produkcijos tiekimą vidaus viešojo maitinimo įstaigoms. VI. Dėl žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo. 1. Raginame politikus apginti Lietuvos viešąjį interesą ir rasti pagaliau politinės valios užkirsti kelią Lietuvos žemės ūkio paskirties žemei būti spekuliavimo objektu. 2. Kuo greičiau taisyti Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 pakeitimo įstatymą, kuriame 3 str. 5 dalies susijusių asmenų traktavimas nuo š.m. sausio 1 d. įnešė didelę sumaištį tarp norinčiųjų pirkti žemę. 3. Akcinėms bendrovėms, įsigyjančioms žemės ūkio paskirties žemę, turi būti taikomi tokie pat reikalavimai, kaip ir kitiems juridiniams asmenims. 4. Valstybinės žemės plotai, apaugę krūmynais ar pavieniais medžiais, esantys šalia ar įsiterpę į privačią žemę, turi būti išnuomojami ar parduodami šalia esančiam žemės naudotojui. VII. Dėl nenašių žemių. 1. Į naują vietovių kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, žemėlapį įtraukti visas žemes, jei jose esama specifinių kliūčių ir jei jose tęsiamas ūkininkavimas ir vykdoma žemės ūkio produkcijos gamyba, kad būtų išsaugota arba pagerinta aplinkos būklė, išlaikytas kaimo kraštovaizdis ir kurių našumo balas yra iki 90 % Lietuvos vidurkio, kas atitiktų 36 žemės našumo balus. Užtikrinti lėšas, kad išmokų dydžiai iki programinio laikotarpio pabaigos, tai yra iki 2020 m., nebūtų mažinami. VIII. Dėl ketinimų ir sprendimų aplinkosaugos klausimais: 1. Raginame LR Aplinkos ministeriją atkreipti deramą dėmesį į išaugusių paukščių populiacijų reguliavimo poreikį. Migruojančios žąsys, gervės, gulbės vis dažniau ir didesnę žalą daro grūdinių kultūrų pasėliams bei daržovių plotams, esantiems netoli vandens telkinių. Taip pat raginame nedelsiant imtis efektyvių priemonių reguliuojant stumbrų bandas Panevėžio ir Kėdainių rajonuose. 2. Raginame LR Aplinkos ministeriją inicijuoti naujo, atitinkančio dabartinę situaciją, Vilko apsaugos plano parengimą iki šių metų vilkų medžioklės limito nustatymo, organizuojant viešą bei platų parengto plano projekto aptarimą visuomenėje. Tuo pačiu raginame parengti vilkų 4 padarytos žalos vertinimo metodikos tobulinimą, kad naminių gyvūnų augintojams būtų kompensuojami realūs nuostoliai, panaudojant Europos valstybių patirtį. 3. Raginame atsakingas institucijas imtis veiksmų, kad būtų atliktas Komisijos reglamentu 1155/2017 nustatyto draudimo naudoti pesticidus ekologiniu požiūriu svarbiose vietovėse (azotą fiksuojančiuose augaluose, pūdymuose, tarpiniuose pasėliuose ir įsėlyje) teisinis vertinimas Reglamento 1107/2009 nuostatų požiūriu. 4. Primygtinai reikalaujame iš esmės peržiūrėti teisės aktus, reglamentuojančius vietines rinkliavas ar kitas įmokas bei skaičiavimo metodiką už komunalinių atliekų surinkimą iš žemdirbių. Siūlome, kad komunalinės atliekos būtų surenkamos ir apmokestinamos pagal faktišką išvežtą komunalinių atliekų kiekį, susidariusį žemės ūkio paskirties statiniuose, o ne už statinių esamą plotą. 5. Reikalaujame nedelsiant atšaukti LR Vyriausybės nutarimą, kuriuo apmokestintas iš nuosavoje žemėje esamų vandens gręžinių išgaunamas virš 10 m³ per parą vanduo savoms reikmėms. Tai atlikti skubos tvarka Aplinkos ministerija buvo įpareigota Vyriausybės dar 2016 m. gegužės 11 d. 6. Vyriausybė 2011 metų liepos 13 d. nutarimu patvirtino pastatų, kuriuose auginami gyvūnai, sanitarinių apsaugos zonų dydžius. Tačiau nepakeitus kitų teisės aktų, šis nutarimas neveikia, todėl būtina parengti Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo bei kitų teisės aktų pataisas, įtvirtinant, kad statant ar rekonstruojant fermas, kuriose auginama iki 300 sutartinių gyvulių, būtų vadovaujamasi šiuo nutarimu ir nebūtų privalomas atskiras poveikio aplinkai vertinimas, nebūtų reikalinga iš naujo nustatinėti sanitarines apsaugos zonas, nereikėtų gauti TIPK leidimo, nereikėtų iš naujo savivaldybių tarybose tvirtinti detaliųjų planų su tikslu nustatyti sanitarines apsaugos zonas, kai šiuose pastatuose keičiama auginamų gyvulių rūšis. 7. Prašome Vyriausybės kanceliarijos sudaryti darbo grupę iš aplinkos, žemės ūkio ministerijų, Vyriausybės kanceliarijos ir Lietuvos žemės ūkio ir maisto tarybos iškilusiems klausimams spręsti ir teikti sprendimus jų įgyvendinimui. Apie priimtus sprendimus informuoti Ministrą Pirmininką. IX. Dėl LR Žemės ūkio rūmų: 1. Reiškiame nepasitikėjimą LR žemės ūkio rūmais. 2. Reikalaujame sustabdyti LR žemės ūkio rūmų finansavimą iš biudžeto, kol nebus atliktas auditas ir atliktos LR žemės ūkio rūmų įstatymo pataisos. 3. Raginame Seimą peržiūrėti LR žemės ūkio rūmų įstatymą ir jame įtvirtinti kiekvieno Lietuvos žemdirbio teisę tiesiogiai dalyvauti LR žemės ūkio rūmų pirmininko ir visų kitų valdymo organų rinkimuose. 4. Kol nebus pakeista LR žemės ūkio rūmų valdymo organų rinkimų tvarka, reikalaujame atsakingų valdžios institucijų, formuojant žemės ūkio politiką, nesivadovauti LR žemės ūkio rūmų reiškiama nuomone, nes ji nėra visų Lietuvos žemdirbių konsoliduota-bendra pozicija. X. Tiesioginės išmokos Lietuvos žemdirbiams: 1. Nepaisant neesminių skirtumų, visų ES valstybių narių ūkininkai susiduria su labai panašiais iššūkiais ir tais pačiais ES, kaip Pasaulio lyderės, prisiimtais įsipareigojimais. Tai vienoda našta gulanti ant kiekvieno ES žemdirbio pečių. Todėl derybose dėl naujojo periodo raginame Lietuvos aukščiausius vadovus užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į teisėtą žemdirbių reikalavimą, jog tiesioginės išmokos, pradedant 2021 metais, Lietuvos žemdirbiams būtų mokamos ne mažesnės kaip 2020 metų ES tiesioginių išmokų vidurkis, o išmokos už žalinimą ir visų kitų naujai įvedamų aplinkosauginių BŽŪP elementų taikymą būtų vienodos visoje ES. 5 XI. Kitos spęstinos problemos: 1. ŽŪK „Pienas LT“ yra ypač svarbus visam kooperatiniam judėjimui Lietuvoje. Tai pirma reikšminga pačių susikooperavusių ūkininkų investicija į pažangią pieno perdirbimo gamyklą, siekiant pridėtinę vertę sugrąžinti žemdirbiams, o ne palikti ją privačiam pelno siekiančiam kapitalui. Prieš šį kooperatyvą vykdoma tendencingai priešiška veikla kenkia kooperatyvo reputacijai, klaidina visuomenę ir yra nukreipta prieš jo steigėjus pieno gamintojus. Raginame Europos Sąjungos tarnybą (OLAF) ir FNTT užbaigti užtrukusią informacijos ir projekto dokumentų analizę ir kuo skubiau paskelbti išvadas. Šios išvados išsklaidys abejones dėl ŽŪK „Pienas LT" skirtų ES lėšų teisėtumo ir panaudojimo skaidrumo bei nutrauks faktais nepagrįstas spekuliacijas. 2. Vis dažniau pastebime, jog su žemės ūkiu dirbančiose institucijose (Žemės ūkio ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose) nebėra žemės ūkio išsilavinimą turinčių specialistų, dėl ko trūksta elementariausių žinių dirbant su žemės ūkio teisės aktais ir jų veiklos reglamentavimu. Raginame, jog Žemės ūkio ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose atitinkamose pareigose būtų reikalaujama turėti žemės ūkio išsilavinimą. Visuotinio suvažiavimo dalyviai, vertindami susidariusią situaciją šalies žemės ūkyje, kreipiasi į atsakingų Lietuvos Respublikos institucijų vadovus ir reikalauja per mėnesį nuo rezoliucijos gavimo pateikti priemonių planą, kuriame būtų aiškiai suformuluota, per kiek laiko ir kaip planuojamos spręsti žemės ūkio keliamos problemos, o jį įvertinę mes apsispręsime dėl savo tolimesnių veiksmų. *

Informacija ūkininkams

Laba diena,

AB Linas Agro perka ekologinius javus: Kviečius, kvietrugius, rugius, miežius, avižas, žirnius, pupas ir kt.

Taip pat perka chemizuotus: kmynus grikius. ( Visom ekologinėms grūdinėms  kultūroms reikalinga drėgmė 14,5%, šiukšlingumas iki 2 %.

Detalesnė informacija telefonu.

Pagarbiai

Ignas Ragaišis
Prekybos vadybininkas
Mob +370 61219719
E-mail  
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Description: RGB


hl=lt&q=http://www.coceral.com/cms/beitrag/10014944/286662/&source=gmail&ust=1517635670123000&usg=AFQjCNGuLaeq-fJ9TcfWrZnwkko29w3VMg" style="color:rgb(17, 85, 204)">347

Joomla templates by a4joomla