ducklings2.jpg

Naujienos

Ūkininkams informacija

Atsižvelgdamas į 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 73/2009, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiantį reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinantį reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (OL 2009 L 30 p. 16), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. spalio 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1069/2014 (OL 2014 L 295, p. 47), 2014 m. lapkričio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1227/2014, kuriuo nustatomas 2014 kalendoriniais metais taikytinas Tarybos reglamente (EB) Nr. 73/2009 numatytų tiesioginių išmokų koregavimo koeficientas ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 879/2014 (OL 2014 L 331, p. 6) ir 2014 m. spalio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 1117/2014 dėl išankstinių tiesioginių išmokų mokėjimų nuo 2014 m. spalio 16 d. Latvijoje ir Lietuvoje (OL 2014 L 303, p. 1), Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 8 straipsnio 4 punktą, Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-171 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“, ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymą Nr. 3D-722 „Dėl dalies vienkartinės išmokos už plotus ir išmokos už pirmuosius hektarus išmokėjimo avansu“:

  1. N u r o d a u, kad:
  2. 1.pagal Vienkartinės išmokos už plotus schemą mokama vienkartinė tiesioginė išmoka už žemės ūkio naudmenų plotą, t. y. pagrindinė išmoka, ir išmoka už pirmuosius hektarus;

1.2. pagrindinė išmoka ir išmoka už pirmuosius hektarus mokamos pareiškėjui už paramos teikimo reikalavimus, atitinkančius 2014 metais deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus, neatsižvelgiant į auginamo pasėlio rūšį;

1.3. mokėtinos pagrindinės išmokos dydis apskaičiuojamas 2014 m. spalio 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1044/2014, kuriuo nustatomos 2014 m. viršutinės biudžeto ribos, taikomos tam tikroms tiesioginės paramos schemoms, numatytoms Tarybos reglamente (EB) Nr. 73/2009 (OL 2014 L 290, p. 1), VII priede Lietuvai patvirtintą 318 083 tūkst. eurų metinį finansinį vienkartinės išmokos už plotus schemos paketą dalijant iš 2009 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1121/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 IV ir V antraštinėse dalyse numatytų paramos ūkininkams schemų taikymo taisyklės (OL 2009 L 316 p. 27), VIII priede Lietuvai nustatyto 2574 tūkst. ha ploto ir pritaikius koeficientą, kuris apskaičiuojamas ir tvirtinamas vadovaujantis Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių 31.21 papunktyje nustatyta tvarka.

1.4. išmokos už pirmuosius hektarus dydis apskaičiuojamas reglamento (ES) Nr. 1044/2014 V priede Lietuvai patvirtintą 39 323 tūkst. eurų metinį finansinį išmokos už pirmuosius hektarus (perskirstymo išmokos) paketą dalijant iš išmokai už pirmuosius hektarus Nacionalinė mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) nustatyto ploto.    

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. už 2014 metais deklaruotus ir paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo reikalavimus atitinkančius žemės ūkio naudmenų plotus mokėtina pagrindinė išmoka 395,11 Lt (nuo 2015 m. sausio 1 d. – 114,43 eurų) už hektarą ir išmoka už pirmuosius hektarus, kuri mokama už pirmuosius 30 ha, – 106,29 Lt (nuo 2015 m. sausio 1 d. – 30,78 eurų) už hektarą pareiškėjui skaičiuojamos pagal deklaruojamų plotų grupes, nurodytas naudmenų klasifikatoriuje, pateiktame Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių2 priedo VI skyriuje:

2.1.1. už naudmenų klasifikatoriuje IV grupėms priskirtus žemės ūkio naudmenų plotus;

2.1.2. už naudmenų klasifikatoriuje VIII grupei ,,Deklaruojami plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programas ,,Kraštovaizdžio tvarkymas“ ir ,,Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“priskirtus plotus, išskyrus I pogrupio ,,Programa ,,Kraštovaizdžio tvarkymas“ II veiklos sričiai ,,Šlapynių tvarkymas“ priskirtas šlapynes, už kurias nemokamos tiesioginės išmokos, VII veiklos sričiai ,,Kraštovaizdžio elementų (gyvatvorių) valdoje tvarkymas“ ir VIII veiklos sričiai ,,Melioracijos griovių tvarkymas“ priskirtus plotus ir plotus, priskirtus VIII grupei ,,Nuo 2012 m. naujai įsipareigojami plotai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programas ,,Kraštovaizdžio tvarkymas“, ,,Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ ir ,,Ekologinis ūkininkavimas“;  

2.2. pagrindinė išmoka ir išmoka už pirmuosius hektarus iš Europos Sąjungos lėšų už 2014 m. deklaruotus žemės ūkio naudmenų plotus mokama nuo 2014 m. spalio 16 d. iki 2015 m. birželio 30 d. dviem etapais:

2.2.1. pirmojo etapo metu iki lapkričio 30 d. pareiškėjams, kurių paraiškų administracines patikras ir patikras vietoje atliko Agentūra, avansu išmokama dalis pagrindinės išmokos– 260 Lt už hektarą ir dalis išmokos už pirmuosius hektarus – 60 Lt už hektarą;

2.2.2. antrojo etapo metu pareiškėjams išmokama likusi pagrindinės išmokos ir išmokos už pirmuosius hektarus dalis;

2.2.3. jei pareiškėjui bendra priskaičiuota pagrindinės išmokos, išmokos už pirmuosius hektarus, atskirųjų tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų, tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis bei 2014 m. specialiosios paramos už pieną suma viršija 2 000 eurų (6905,6 Lt), vadovaujantis reglamentu (ES) Nr. 1227/2014, yra taikomas 1,302214 proc. sumažinimas, t. y. bendros sumos dalis, kuri viršija 2 000 eurų (6905,6 Lt) ribą, mažinama 1,302214 proc.;

2.3. paramos lėšos užsakomos ir išmokamos Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos žuvininkystės fondo priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio  ministro  2006 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 3D-403 ,,Dėl Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisykles taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Aplinkos ministras,

pavaduojantis žemės ūkio ministrą                                                                   Kęstutis Trečiokas

Joomla templates by a4joomla