Naujienos

Ūkininkų dėmesiui

Published on Monday, 02 April 2018 15:45

VIETINEI RINKAI MAŽAIS KIEKIAIS GAMINAMŲ IR TIEKIAMŲ PIENO IR (ARBA) PIENO PRODUKTŲ VETERINARIJOS REIKALAVIMAI

Reikalavimai taikomi pieno ir (arba) pieno produktų gamintojams (toliau - gamintojams), gaminantiems ne daugiau kaip 1000 kg žalio pieno per dieną ir iš jo savo ūkyje pagamintus pieno gaminius tiekiantiems tiesiogiai galutiniams vartotojams ar vietiniams mažmeninės prekybos subjektams. Gamintojai turi būti registruoti  vadovaujantis Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-738 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Gamintojas parduoti ar atiduoti tiesiogiai vartoti gali tik jo vardu registruotų Ūkinių gyvūnų registrearba kooperatyvo narių karvių pieną ir iš jo pagamintus pieno produktus. Jei asmuo parduoda ne savo vardu registruotų karvių pieną ar pieno produktus, be reikalavimų gamintojui, jis turi atitikti ir reikalavimus supirkėjui, nustatytus Pieno supirkimo taisyklėse.

Ūkyje laikomos karvės, avys ar ožkos turi būti sveikos, bandosprivalo turėti oficialiai patvirtintąsveikų bandų statusą (neužkrėstos tuberkulioze, bruceliozeir enzootinegalvijų leukoze).Žalias pienas turi atitikti šiuos kriterijus: bendras bakterijų skaičius 30 °C (viename ml) ≤ 100000, somatinių ląstelių skaičius (viename ml)≤ 400 000, antibiotikų ar kitų inhibitorinių medžiagų likučių neturi būti. Pieno kokybės ir sudėties rodiklius gamintojas turi įvertinti vieną kartą per metų ketvirtį įgaliotoje laboratorijoje. Pieno gaminių mikrobiologinius tyrimus savikontrolės tikslais rekomenduojama atlikti vieną kartą per metus. Jeigu ūkyje perdirbama per dieną ne daugiau kaip 200 kilogramų pieno ir dvejus metus pieno, pieno gaminių, vandens laboratorinių tyrimų rezultatai atitinka teisės aktų reikalavimus, pieno gaminius rekomenduojama tirti tik nustačius patikrinimo metu sanitarijos, higienos reikalavimų neatitikimus.

Patalpos, kuriose tvarkomas pienas ir (arba) pieno produktai, turi būti pakankamo dydžio, be angų, pro kurias į vidų galėtų patekti graužikai, vabzdžiai ir aplinkos teršalai (dulkės ir pan.).

Pagal supaprastintus reikalavimus, taikomus nuo 2017 m. gruodžio 22 d., patalpose, kur tvarkomas pienas ir (arba) pieno produktai, turi būti:

lengvai valoma, plaunama, dezinfekuojama ir nelaidi drėgmei grindų danga. Rekomenduojamapaklotitaip, kad vanduo lengvai nutekėtų į drenus. Jei gamybospatalpose nėra galimybės įrengti vandens surinkimo sistemos, vanduo gali būti pašalinamas specialiu įrenginiu;

švarios, lengvai valomos, plaunamos, dezinfekuojamos ir drėgmei nelaidžios sienos ir lubos;

valomos, plaunamos ir dezinfekuojamos durys. Durys gali būti medinės, jei jų paviršius padengtas lengvai plaunama ir dezinfekuojama danga (dažais);

tinkamas vėdinimas, kad nesikauptų kondensatas, garai;

įrengti neatidarinėjami langai. Leidžiamapatalposearvietose, kuriose tvarkomi maisto produktai,įrengti atidarinėjamus langus, jei juoseyra įtaisyti tinkleliai nuo vabzdžių, armediniuslangus, jei jų paviršius padengtas lengvai plaunama ir dezinfekuojama danga;

pakankamas natūralus ir (ar) dirbtinis apšvietimas, olengvai dūžtantys šviestuvai –su apsauginiais gaubtais.

Patalpose,  skirtose darbuotojams persirengti, galima neįrengti dušo ir tualeto, jeigu darbuotojams sudaromos sąlygos naudotis netoli gamybospatalpų esančiais dušu ir tualetu. Melžiantys pieną ir gaminatys produktus asmenys turi vilkėti švarius darbo drabužius, laikytis asmens higienos reikalavimų (privalo būti įranga ir priemonės rankoms dezinfekuoti ir sausinti), periodiškai tikrintis sveikatą ir išklausyti privalomųjų higienos žinių programą (turėti Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą).

Turi būti priemonių patalpoms, darbo įrankiams valyti, plauti bei dezinfekuoti, jos naudojamos pagal tų priemonių gamintojų instrukcijas. Valymo, plovimo , dezinfekavimo darbų galima neregistruoti žurnale, jeigu yra parengta instrukcija, kurioje nustatoma, kaip, kokiomis priemonėmis ir kokiu dažnumu bus valoma, plaunama ir dezinfekuojama. Valymo, plovimo ir dezinfekavimo priemonėms laikyti turi būti įrengta atskira patalpa ar vieta.

Pagal supaprastintus reikalavimus  nereikia atskirų patalpų pienui ir (arba) pieno produktams ir maisto priedams, pakavimo medžiagoms saugoti. Maisto priedai, pakavimo medžiagos gali būti laikomi spintose ir tvarkomi tam tikslui skirtose vietoje. Pienas ir (arba) pieno produktai gali būti saugomi šaldytuve. Šaldytuvų temperatūros registro galima nevesti, jeigu yra parengtas savikontrolės dokumentas, kuriame nustatyta, kad registruojamos tik nustatytos temperatūros neatitiktys ir veiksmai, kurie būtini atlikti dingus elektrai, sugedus šaldytuvui ir kt. Pasterizavimo ar terminio apdorojimo temperatūros registro galima nevesti, jeigu yra parengtas savikontrolės dokumentas, kuriame nustatyta, kad registruojamos tik nustatytos temperatūros neatitiktys ir veiksmai, kurie būtini atlikti tinkamam maisto produktų terminiam apdorojimui.

Visi su maistu besiliečiantys įrenginiai turi būti švarūs, tvarkingi, nepažeisti korozijos, sukonstruoti iš tokių medžiagų, kad neužterštų gaminamų maisto produktų, valomi, plaunami, dezinfekuojami, kad būtų užtikrinami higienos reikalavimai.

Privaloma užtikrinti šalto ir karšto tekančio vandens tiekimą. Gamybai gali būti naudojamas tik geriamas vanduo. Jei naudojamas viešai tiekiamo vandentiekio vanduo, jo mikrobiologiniai ir cheminiai tyrimai turi būti atliekami vieną kartą per dvejus metus, jei naudojamas ne viešai tiekiamas vanduo - vieną kartą per metus.

Produktai turi būti gaminami pagal receptūras, gamybos proceso aprašymus ar kitus dokumentus, tvarkomi taip, kad būtų išvengra taršos rizikos (žaliavos negali liestis su pagamintais produktais), laikantis bendrųjų higienos reikalavimų. Gamintojas turi užtikrinti gautų žaliavų ir pagamintų produktų atsekamumą ir vesti jų apskaitą (registruojama gautos žaliavos ir pagamintų produktų kiekiai, gamybos pradžia, gaminamų produktų pavadinimai, gamybai naudojamos žaliavos pavadinimai, svoris ir tinkamumo naudoti data, gamybos proceso pabaiga, produkto tinkamumo vartoti data ir kt.).

Tiekiami rinkai pienas ir pieno produktai turi būti supakuoti, jų pakuotės turi