Naujienos

Ūkininkų dėmesiui

Published on Tuesday, 03 April 2018 13:35

KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS PAGAL 2014-2020 KPP PROGRAMOS PRIEMONĖS ,,INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS SRITĮ ,,INVESTICIJOS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“

Informuojame, kad iki balandžio 13 d. pratęstas paraiškų priėmimas Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ paramai gauti.

 Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose padaliniuose , Utenoje, J.Basanavičiaus g. 126.

Prioritetiniai sektoriai – gyvulininkystė, sodininkystė, daržininkystė ir uogininkystė.

Pagal šią priemonę parama skiriama statybai ir įrangai.

Paramos intensyvumo dydžiai - gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose finansuojama 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų vertės, augalininkystės – 40 proc.

Didžiausia paramos suma projektui iki 200 tūkst. Eur, kai projekte numatyta įsigyti tik įrangą arba iki 400 tūkst eur, kai projekte numatyta vykdyti statybą ir įsigyti įrangą.

Dėl paramos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla. Fiziniai asmenys turi būti savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą, tuo tarpu juridiniai asmenys turi būti savo vardu įregistravę valdą.

Pareiškėjo ūkis priskiriamas prie specializuoto ūkio, kai pareiškėjo praėjusiais ataskaitiniais arba ataskaitiniais metais gautos pajamos iš kurio nors konkretaus specializuoto žemės ūkio sektoriaus veiklos sudaro ne mažiau kaip 45 proc. visų ūkio veiklos pajamų.

Paramos gali kreiptis ne mažiau kaip 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo žemės ūkio veiklą vykdantys subjektai, kurių valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte yra didesnis kaip 8 000 Eur.

Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos per praėjusius ataskaitinius metus ir ataskaitinius metus iki paraiškos pateikimo kasmet turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų.

Paramos lėšomis finansuojama nauja įranga, skirta remiamai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti, tačiau negali būti finansuojama jokios transporto priemonės.

Pareiškėjai galės įgyvendinti ir naujų gamybinių statinių statybos arba esamų rekonstravimo ar kapitalinio remonto projektus, įsigyti pastatų funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos.

Paramos lėšomis numatyta remti ne tik gamybiniame pastate remiamai veiklai vykdyti tiesiogiai reikalingų įrengimų ir mechanizmų įsigijimą, bet ir remiamos veiklos gamybinio proceso vykdymui užtikrinti būtinų įrengimų ir mechanizmų įsigijimą (pvz. įrangos ir mechanizmų, skirtų mėšlo ir srutų laikymui ir tvarkymui fermoje užtikrinti, įsigijimą).

Pareiškėjai, kurie pateiktame projekte numato pradėti vykdyti gyvulininkystės veiklą (keičiama ūkio specializacija) arba plėsti vykdomą gyvulininkystės veiklą ( pateiktame projekte numatyta padidinti ūkyje  laikomų ūkinių gyvūnų skaičių) paramos lėšomis galės statyti mėšlides ir (arba) srutų kauptuvus. Žemės ūkio technikos įsigijimas nebus remiamas.

Siekiantiems paramos ūkininkams keliama ir daugiau reikalavimų, su kuriais išsamiau galima susipažinti veiklos srities įgyvendinimo taisyklėse (www.nma.lt).